Selecteer een pagina

Privacybeleid

Iedereen Content Privacybeleid

Bedankt dat je even een kijkje neemt op onze website.

Hieronder vind je alle gebruikelijke info over privacy en gegevensbescherming.

Omdat niet iedereen graag juridische informatie leest, zetten we enkele belangrijke privacystatements op een rij in eenvoudige bewoordingen:

 • Wij ontvangen alleen persoonlijke informatie als je hier uitdrukkelijk de toestemming voor geeft.
 • Je kan je persoonlijke informatie steeds aanpassen of laten verwijderen.
 • Wij verbinden ons om goed voor jouw gegevens te zorgen en engageren ons om ten allen tijde de vernieuwde privacypolicy na te leven.

Hieronder vind je onze volledige privacy policy.

Inleiding

In dit privacybeleid beschrijven we de praktijken van Iedereen Content (‘we‘, ‘ons‘ of ‘het bedrijf‘) met betrekking tot gegevens die zijn verzameld van gebruikers die onze website via www.iedereencontent.nu (‘website‘) bezoeken of die persoonsgegevens met ons delen omdat ze klant zijn en diensten of producten afnemen. (samen: ‘gebruikers‘).

Redenen voor gegevensverzameling 

Het verwerken van uw persoonsgegevens (d.w.z. alle informatie aan de hand waarvan uw identiteit mogelijk kan worden vastgesteld met behulp van redelijke middelen; hierna: ‘persoonsgegevens‘) is nodig voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen die wij jegens u zijn aangegaan en voor het leveren van onze services aan u, om onze rechtmatige belangen te beschermen en om de voor ons geldende financiële en wettelijke verplichtingen na te leven.

We raden onze gebruikers aan om het privacybeleid zorgvuldig door te lezen en om het te gebruiken voor het nemen van weloverwogen beslissingen.

Welke gegevens verzamelen we?

Wij verzamelen twee types gegevens en informatie van gebruikers.

Het eerste type informatie is niet-geïdentificeerde en niet-identificeerbare informatie met betrekking tot een of meerdere gebruiker(s), die beschikbaar kan worden gesteld of worden verzameld doordat u de webite gebruikt (‘niet-persoonsgegevens‘). We zijn niet op de hoogte van de identiteit van een gebruiker waarvan niet-persoonsgegevens zijn verzameld. Bij de niet-persoonsgegevens die worden verzameld, kan het gaan om samengevoegde gegevens over uw gebruik en technische gegevens die door uw apparaat worden doorgegeven, inclusief bepaalde software- en hardwaregegevens (bv. over de browser en het besturingssysteem dat uw apparaat gebruikt, uw taalvoorkeur, toegangstijd, …) om de functionaliteit van onze website te verbeteren. We kunnen ook informatie verzamelen over uw activiteiten op de website (bv. over de pagina’s die u hebt bekeken, uw surfgedrag, acties, …).

Het tweede type informatie betreft persoonsgegevens. Dit is individueel identificeerbare informatie aan de hand waarvan een persoon kan worden achterhaald, al dan niet door een redelijke inspanning. Wij registreren geen persoonlijke gegevens zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. Bij dit type informatie gaat het alleen om:

 • registratie-informatie: Wanneer u via een formulier op de website informatie aanvraagt dan vragen wij u naar bepaalde informatie, zoals bijvoorbeeld: volledige naam, e-mailadres of fysiek adres en andere informatie, afhankelijk van welke gegevens nodig zijn om u van dienst te zijn.

Hoe ontvangen we informatie over u?

Wij ontvangen uw persoonsgegevens uit:

 • vrijwillig door de gebruiker doorgegeven informatie via OPT-in formulier op de website

Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

We verhuren, verkopen of delen informatie van gebruikers niet met derden, behalve zoals wordt beschreven in dit privacybeleid.

We kunnen de informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

Persoonsgegevens

 • Met u communiceren – om berichten over onze services naar u te verzenden, om u technische informatie te geven en om te reageren op uw eventuele problemen met de klantenservice
 • Om met u te communiceren en om u op de hoogte te houden van onze nieuwste updates en services

Niet -persoonlijke gegevens

 • Voor analyse van het gebruik van onze website en diensten
 • Om u zichtbaarheid te geven op onze on- en offline kanalen, indien u advertentieruimte of publiciteit heeft aangekocht

Wij dragen deze gegevens over en verstrekken deze mogelijks aan onze dochterondernemingen, gelieerde bedrijven en subcontractanten alleen indien dit bijdraagt tot bovenstaande doeleinden.

Belangrijke informatie die wij met u delen

We kunnen ook informatie met u delen wanneer wij ervan overtuigd zijn dat deze nuttig of redelijkerwijs noodzakelijk is om:

(i) van toepassing zijnde wetgeving, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken na te leven, (ii) onze beleidsmaatregelen (inclusief onze Overeenkomst) te handhaven en mogelijke schendingen daarvan te onderzoeken, (iii) illegale activiteiten of andere overtredingen, vermeende gevallen van fraude of problemen met de veiligheid te onderzoeken, op te sporen, te voorkomen of aan te pakken, (iv) onze rechten om ons te verdedigen tegen juridische claims vast te stellen en uit te oefenen, (v) te voorkomen dat de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, onze gebruikers, u of een derde worden geschaad, of voor (vi) samenwerking met wetshandhavingsinstanties en/of in geval dat wij het nodig vinden om intellectuele-, eigendomsrechten of andere rechten uit te oefenen.

Gebruikersrechten

U kunt:

 1. Vragen om bevestiging over of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt en toegang tot uw opgeslagen persoonsgegevens, samen met aanvullende informatie.
 2. Vragen om een overzicht van de persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en door machine leesbaar formaat.
 3. Ons verzoeken de persoonsgegevens die wij van u in bezit hebben, te corrigeren.
 4. Ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 5. Bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens door ons.
 6. Ons verzoeken het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken.
 7. Een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie.

Deze rechten zijn echter niet absoluut en kunnen onderhevig zijn aan onze eigen rechtmatige belangen en wettelijke vereisten.

Als u een van bovengenoemde rechten wilt uitoefenen of meer informatie wilt ontvangen, kunt u aan de hand van de gegevens hieronder contact opnemen.

Bewaren

Wij bewaren alleen persoonsgegevens waar u ons de toestemming voor heeft gegeven. We bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om onze services te leveren en om onze wettelijke verplichtingen na te leven, geschillen te beslechten en onze beleidsmaatregelen te handhaven. Bij het bepalen van de bewaartermijnen wordt er rekening gehouden met het type informatie dat wordt verzameld en met het doel waarvoor die informatie wordt verzameld, met het oog op de vereisten die van toepassing zijn op de situatie en de noodzaak om verouderde, ongebruikte informatie zo snel mogelijk te vernietigen. Wij houden dossiers bij met persoonsgegevens van klanten, berichten en andere zaken zoals dit door wetten en regels wordt vereist.

We kunnen onvolledige of onjuiste informatie ten allen tijde en naar uw eigen inzicht corrigeren, aanvullen of verwijderen.

Cookies

Wij en onze vertrouwde partners maken gebruik van cookies en andere technologieën in onze verwante services, ook wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze services.

Een ‘cookie’ is een gedeelte (niet-persoonlijke) informatie dat een website aan uw apparaat doorgeeft wanneer u een website bekijkt. Cookies zijn erg nuttig en kunnen voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt. Zo kunnen ze u helpen door u efficiënt van pagina naar pagina te laten navigeren, door bepaalde functies automatisch te activeren, door uw voorkeuren te onthouden en door de interactie tussen u en onze services sneller en gemakkelijker te laten verlopen. Cookies worden ook gebruikt om ervoor te zorgen dat de advertenties die u te zien krijgt, zijn afgestemd op u en uw interesses en om statistische gegevens over uw gebruik van onze services bijeen te brengen.

De website maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

 1. ‘sessiecookies’ die slechts tijdelijk worden opgeslagen tijdens een internetsessie, zodat u het systeem normaal kunt gebruiken. Deze cookies worden van uw apparaat verwijderd als de browser wordt afgesloten;
 2. ‘permanente cookies‘ die alleen door de website worden gelezen, voor een bepaalde periode op uw computer worden opgeslagen en niet worden verwijderd als de browser wordt afgesloten. Deze cookies worden gebruikt als we voor herhaalbezoeken moeten weten wie u bent, zodat we bv. uw voorkeuren kunnen opslaan voor de volgende keer dat u zich aanmeldt;
 3. ‘cookies van derden’ die worden ingesteld door andere online services die inhoud verzorgen op een pagina die u bekijkt, bijvoorbeeld door externe bedrijven voor gegevensanalyse die onze webtoegang controleren en analyseren.

Cookies bevatten geen informatie aan de hand waarvan uw persoonlijke identiteit kan worden vastgesteld, maar de persoonsgegevens die we van u opslaan, kunnen wel door ons worden gekoppeld aan de informatie die werd opgeslagen in en die is verkregen door cookies. U kunt de cookies verwijderen door de instructies van uw apparaatvoorkeuren te volgen, maar als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan het gebeuren dat bepaalde functies op onze site niet goed werken en kan uw ervaring online beperkt zijn.

We maken gebruik van de tool ‘Google Analytics’ om informatie te verzamelen over uw gebruik van de website. Google Analytics verzamelt informatie over hoe vaak gebruikers de webite bezoeken, welke pagina’s ze bezoeken, enz. De informatie die we van Google Analytics krijgen, gebruiken we om onze website en services te verbeteren. Google Analytics verzamelt uw IP-adres op de dag dat u sites bezoekt, in plaats van uw naam of andere informatie die kan worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen. De informatie die we met behulp van Google Analytics hebben verzameld, combineren we niet met persoonsgegevens. De mogelijkheid die Google heeft voor het gebruiken en delen van de informatie die Google Analytics over uw bezoeken aan deze website heeft verzameld, wordt beperkt door de Gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het Privacybeleid van Google.

Verzameling van informatie door derden

Ons beleid gaat uitsluitend over het gebruik en de openbaarmaking van informatie die we van u verzamelen. Als u uw gegevens aan andere partijen of op andere sites op het internet vrijgeeft, kunnen er andere regels van toepassing zijn op hun gebruik of openbaarmaking van de informatie die u aan hen hebt verstrekt. Daarom moedigen wij u aan om de algemene voorwaarden door te lezen van alle externe partijen waaraan u informatie verstrekt.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die wij niet bezitten of beheren of van personen die wij niet in dienst hebben of leiden, inclusief de externe partijen waaraan wij informatie verstrekken zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Hoe beschermen we uw gegevens?

Met grote zorg implementeren en onderhouden we de beveiliging van de website en van uw informatie. Wij maken gebruik van procedures en beleidsmaatregelen die voldoen aan de normen in de branche, om de veiligheid van de gegevens die we verzamelen en bewaren te garanderen en om ongeoorloofd gebruik van dergelijke gegevens te voorkomen. Bovendien eisen we van alle externe partijen dat zij vergelijkbare beveiligingsvereisten naleven, in overeenstemming met dit privacybeleid.

Overdracht van gegevens buiten de EER 

We delen uw gegevens alleen met landen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd als landen die gegevensbescherming op een adequaat niveau bieden of we sluiten een wettelijke overeenkomst om gegevensbescherming op een adequaat niveau te garanderen.

Advertenties

We kunnen reclametechnologie van derden gebruiken om advertenties aan te bieden wanneer u de website gebruikt. Deze technologie maakt gebruik van informatie met betrekking tot uw gebruik van de services om uw advertenties te kunnen aanbieden (bv. door cookies van derden in uw webbrowser te plaatsen).

Voor veel externe advertentienetwerken – waaronder voor de netwerken die worden beheerd door leden van het Network Advertising Initiative (‘NAI’) en de Digital Advertising Alliance (‘DAA’) – kunt u zich afmelden. Voor meer informatie over de praktijken van NAI- en DAA-leden en over de keuzes die u hebt ten aanzien van het gebruik van deze informatie door deze bedrijven – zoals hoe u zich kunt afmelden voor advertentienetwerken die worden beheerd door NAI- en DAA-leden – gaat u naar hun respectievelijke websites: http://optout.networkadvertising.org/#!/ en http://optout.aboutads.info/#!/.

Marketing

We gebruiken uw persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, … alleen indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. U heeft dan ook uitdrukkelijk aangegeven waarvoor wij ze mogen gebruiken. Zo kan dit ook zijn dat u info wenst te ontvangen of op de hoogte wil blijven van bepaalde zaken, nader aangegeven.

Uit respect voor uw recht op privacy bieden we u binnen deze reclamematerialen de mogelijkheid om aan te geven dat u in de toekomst geen reclameaanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. Als u zich afmeldt, verwijderen wij uw e-mailadres of telefoonnummer uit onze reclamelijst.

Let op! Zelfs als u zich hebt uitgeschreven voor onze reclamemails, kunnen wij u andere belangrijke e-mailberichten sturen waarvoor wij u niet de mogelijkheid bieden om u uit te schrijven. Hierbij kan het gaan om klantenserviceberichten of administratieve mededelingen. Zie ‘Belangrijke Informatie die wij met u delen’.

Minderjarigen

We begrijpen hoe belangrijk het is om de privacy van kinderen te beschermen, zeker online. De website is niet bedoeld voor of gericht op kinderen. Onder geen beding zullen we het gebruik van onze services door minderjarigen toestaan als zij hiervoor geen voorafgaande toestemming hebben van een ouder of wettelijke voogd. Wij verzamelen niet opzettelijk persoonsgegevens van minderjarigen. Als een ouder of voogd ontdekt dat zijn of haar kind zonder toestemming persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, dient hij of zij contact met ons op te nemen via info@iedereencontent.nu

Updates of wijzigingen van dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om het privacybeleid periodiek aan te passen of te herzien. Wezenlijke veranderingen worden onmiddellijk van kracht op het moment dat het herziene privacybeleid wordt gepubliceerd. De nieuwste versie wordt weergegeven in de sectie ‘Voor het laatst gewijzigd’. Als u na de kennisgeving van dit soort wijzigingen op onze website gebruik blijft maken van het platform, betekent dit dat u deze wijzigingen aan het privacybeleid erkent en goedkeurt en dat u akkoord gaat met de voorwaarden van deze wijzigingen.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u algemene vragen hebt over de webite of over de informatie die we over u verzamelen en hoe we die gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via info@iedereencontent.nu

Iedereen Content is onderdeel van:

Uitgeverij Mensen zijn Media
Sint-Benedictusstraat 134
2640 Mortsel
03 448 16 63
info@mensenzijnmedia.be
BE 0449.037.645

Voor het laatst gewijzigd 15-08-2018